Storing?

NL

Solengi Broncode Licentie

Solengi CONFIDENTIEEL[2019] Soleng iAlle rechten voorbehouden. DEFINITIES:1. "Documenten" worden gedefinieerd als software, documentatie en andere materialen,    inclusief alle updates en upgrades daarvan, die aan u worden verstrekt op grond van    deze overeenkomst. Alle informatie in documenten die verwijzen naar deze licentie, zijn en blijveneigendom van Solengi en, indien aanwezig, haar leveranciers. De intellectuele en technischeconcepten vervat in documenten die wijzen naar deze licentie zijn eigendom van Solengi enhaar leveranciers en kunnen worden gedekt door Nederlandse en buitenlandse patenten, octrooienin maak, en worden beschermd door handels- of auteursrecht. Verspreiding of reproductie vandocumenten die verwijzen naar deze licentie is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandeschriftelijke toestemming is verkregen van Solengi.

Solengi Source Code License

Solengi CONFIDENTIAL[2019] SolengiAll Rights Reserved. DEFINITIONS:1. "Documents" are defined as the software, documentation, and other materials,   including any updates and upgrade thereto, that are provided to you under this Agreement. All information contained in documents that point to this license are, and remainthe property of Solengi and its suppliers, if any. The intellectual and technical conceptscontained in documents that point to this license are proprietary to Solengi and its suppliersand may be covered by Dutch and Foreign Patents, patents in process, and are protected by tradesecret or copyright law. Dissemination or reproduction of information contained in documents thatpoint to this license is strictly forbidden unless prior written permission is obtainedfrom Solengi.